Biểu đối chiếu lịch sử Việt – Hán .


Biểu tóm lược và đối chiếu :

*a – Cổ đại

HÙNG TRIỀUTHẾ PHỔ DANH HIỆU KHÁC HẬU DUỆ&ĐẠO HIỆU HOA SỬ
1-Hùng triều thứ 1Hùng Dương Thái cao,vua CảĐộng- đình-quân Long nữ Thái cao ,Bào hy
2-Hùng triều thứ 2Hùng Hiển Thái viêm,Thần nông Hiền đức lang,Viêm đế Viêm đế,Cao tân
3-Hùng triều thứ 3Hùng Nghị Thái khangBảo lang Xi vưu Thiếu Hạo,Kim thiên
4-Hùng triều thứ 4Hùng Diệp(Việp) Thái Tiết, Tiên đế,Bà Vũ tiên

Quang lang

Hoan đâu,con gái bà Vũ Tiên Xuyên húc, cao dương
5-Hùng triều thứ 5Hùng Vũ Thái Công,đế MinhHiền đức lang Vua cha ngọc hoàng thượng đế Hiên viên ,Hoàng đ̣ế
6-Hùng triều thứ 6Hùng Hy hay

Hùng anh

Đế Nghi và Kinh dương vươngViêm lang Nghiêu đế(Đường nghiêu)
7-Hùng triều thứ 7Hùng Thuấn hay

Hùng Lạc

Lộc tục –(Lạc tộc)Lâm lang Nam triều thánh tổ ngọc hoàng thượng đế Thuấn đế(Ngu thuấn)
8-Hùng triều thứ 8Hùng Việt Tuấn lang Tản viên sơn thánh quốc chúa đại vương-Sơn tinh Triều Hạ,Đại vũ
9-Hùng triều thứ 9Hùng Hoa Lạc long quânHải lang 3 Triều đại Hạ Thương Châu
gọi là Tam toà đức chúa ông
Triều Hạ, Khải
10-Hùng triều th 10Hùng Huy Long tiên lang 5 đời chúa nước Sùng gọi là Ngũ vị tôn ông vợ là Tứ vị triều bà . Triều ThươngThành thang
11-Hùng triều th 11Hùng UY hay

Hùng Vỹ

Hoàng Hải lang Triều Ân Thương
12-Hùng triều th 12Hùng Chiêu An dương vươngSùng Lãm-Âu Cơ

Quốc tiên lang

Tây bá xươngChu Văn vương
13-Hùng triều th 13Hùng Ninh Thục Phán(Phát)Thừa Văn lang Triều Tây ChuCơ Phát,Ninh vương

Chu vũ vương

14-Hùng triều th 14Hùng Tạo

– Thời 12 xứ quân

Quân lang hayTân lang Đông Chu-Thời xuân thu –chiến quốc
15-Hùng triều th 15Hùng Định Đinh tiên hoàngChân lang Triều TầnTần thủy hoàng
16-Hùng triều th 16Hùng Trịnh Lý BônHưng đức lang Triều tây HánLưu Bang
17-Hùng triều th 17Hùng Triệu Cảnh triệu lang hayCảnh thiều lang Nam Việt VũTriệu Đà hayTha
18-Hùng triều th 18Hùng Dụê Duệ lang Triều TânVương Mãng

Châu hoàng đế

THỜI MẤT NƯỚC NÔ LỆ HÃN TỘC

b- Lịch sử Cổ – trung đại

Sử thuyết họ HÙNG Sử TRUNG- HOA

 

1-Thời Sỹ nhiếp-Bắc thuộc lần thứ 1 -Bọn giặc cỏ-lục lâm thảo khấu-Tây hãn quốc của đại hãn Lưu Huyền và Đông hãn quốc của đại hãn Lưu Tú làm chủ trung nguyên
2-Thời 2 xứ chống giặc Giả(ngụy)Lý Bí-Lý thiên Bảo, Ngô quyền

Đánh Hoàng Tháo

-Trận: Bạch đằng giang

Thời tam quốcThục- Ngô- Ngụy

Lưu Bị-Lưu Biểu,Tôn quyền

chống Tào Tháo-Trận :Xích bích

3- bắc thuộc lần thứ 2 Thời Hán, Ngụy ,Tấn làm chủ Trung nguyên ;
4- -Thời Nam –Bắc triều ,phân rã đế quốc man tộc là chủ Trung nguyên– Các triều Đông Tấn ,Lưu tống ,Tề, Lương , Trần ra đời ở Hoa nam
5-triều Đinh Hoàn , nước Đại cồ Việt Triều bắc Chu, Vũ văn Ung Bắc Chu vũ đế
6-Triều Dương tam Kha – Dương bình vương Triều Tùy, Dương Kiên
7- Triều Lý 1, Lý công Uẩn Triều Đường, Lý Uyên
8-Thời Khúc Hạo-Khúc thừa Mỹ , tức triều Lí II  nước Đại Việt – Đại Hưng đô ở Phiên Ngô của anh em Lưu Ẩn Lưu Nghiễm
9- Triều Lý 3 , Đinh bộ Lĩnh – Lí công Uẩn IIINước Đại Hưng – Đại Việt Tống chiếm đóng phía Đông Đại Việt
10- Triều hậu CHU .Quách Vu ở Hoa bắc
11-Tam quốc họ HÙNGĐại Việt – Đại Lý – Đại Tống Triều Tống-Triệu khuông Dận-nước Đại lý ở Vân nam
12-Nùng trí Cao chiếm phía nam Đại Việt lập nước Đại Nam-Đại Nam đánh Tống Tống chiếm Nam hải tức Đại nam của Nùng trí Cao
13-Triều Trần-đại phá quân Mông cổ -Kim chiếm bắc Tống-Mông cổ diệt Kim, Đại Tống và Đại Lý
14-Họ HÙNG ;Đại Việt độc lập- tự chủ Thời Nguyên- Mông làm chủ trung nguyên;