Dương hậu


Nước Bắc Ngụy còn gọi là Thác Bạt Ngụy hay Nguyên Ngụy .
Năm 439 Cục diện Ngũ Hồ loạn Hoa hơn 100 năm với hơn 20 quốc gia chấm dứt.
Toàn thể phương Bắc Thiên hạ được thống nhất trong tay Bắc Ngụy. Miền Nam Trung hoa trong tay nhà Lưu Tống cuả Liêu tộc . Cục diện đối lập miền Bắc giữa Bắc Ngụy và các triều đại miền Nam duy trì khá lâu và được sử sách gọi thời Nam Bắc triều (420 – 589).
Biên giới Bắc Ngụy rất rộng lớn: đông bắc đến Liêu Tây, tây đến Đông Tân Cương, bắc đến Thảo nguyên Mông Cổ , nam đến Hoài Nam (An huy).
Khoảng năm 534-535 , 2 đại tướng Cao Hoan và Vũ Văn Thái tuyên lập những người thừa kế kình địch lên ngai vàng Bắc Ngụy, dẫn tới sự chia cắt lãnh thổ Bắc Ngụy thành hai nước Đông Ngụy do Cao Hoan nắm thực quyền và Tây Ngụy nằm trong tay Vũ văn Thái .
Năm 550, con trai Cao Hoan là Cao Dương buộc Hiếu Tĩnh Đế của Đông Ngụy phải nhường ngôi cho mình, kết thúc nhà Đông Ngụy và thành lập Bắc Tề.
Ở phía Tây Năm 556, cháu Vũ Văn Thái là Vũ Văn Hộ cũng buộc Cung Đế của Tây Ngụy phải nhường ngôi cho con trai Vũ Văn Thái là Vũ Văn Giác, kết thúc Tây Ngụy và lập ra Bắc Chu,
Nước Bắc Ngụy của người Thác Bạt tiêu vong chấm dứt sự thống trị của rợ Thát – Hung nô trên miền Bắc Trung hoa mấy trăm năm khởi từ thời Lục Lâm thảo khấu đầu công nguyên cho đến Đông Ngụy – Tây Ngụy .
Âm ‘Ngụy’ ngoài nghĩa thông thường là ‘giả’ trong ngôn ngữ Việt chỉ là biến âm của ‘ngoại’ nghĩa là ‘ngoài’ tức chỉ ngoại tộc không phải Thiên hạ của người họ Hùng , ngoài ra với người Việt ; Ngụy cũng nghĩa là ‘giặc’ , Ngụy sứ nghĩa là sứ gỉa của giặc , câu nói dân giả : nô (giỡn) như ngụy đồng nghĩa với nô như giặc ….,đặc biệt ngụy vừa là giả vừa là giặc nên tiếng Việt có từ kép ‘giặc dã’ đúng ra là ‘giặc giả’… tức giặc ngụy biến âm .
Thác Bạt không phải là 1 họ mà là tên 1 tộc người , Thát Bạt thiết Thát hay Đát , Tây phương gọi là Tacta chỉ giống rợ gọi vua là Hãn ở bắc Trung hoa nói chung . Nhân vật nổi tiếng nhất của giống này là Thành cát tư hãn vua đế quốc Mông cổ , Phiên thiết Hán văn cho : Thành cát thiết Thát , Thát hãn chỉ nghĩa là chúa rợ đâu phải tên tuổi gì .
Nước Bắc Chu của họ Vũ văn được lập từ năm 557 nhưng phải đến năm 561 dưới triều Vũ văn Ung mới có triều đại Bắc Chu của Thiên hạ , Vũ văn Ung được Sử gọi là Cao tổ Vũ đế  tức Chu hoàng đế của Thiên hạ vì Chu Vũ vương đã diệt Bắc Tề thống nhất Hoa Bắc , Vũ là từ kí âm chữ Nho từ VUA của tiếng Việt , Vũ – Vua trong sách sử là từ cực trọng chỉ dùng cho người khai lập ra 1 triều đại . ( Sử Việt có tới 18 đời Hùng vương nhưng trong số đó chỉ có 1 Hùng Vũ tức VUA Hùng cổ sử chép là Hùng VŨ vương – Hiền đức lang là quốc tổ của nước Việt) .
Chu Tuyên đế kế thừa sự nghiệp sáng ngời của cha nhưng lại là 1 tên vô lại ăn chơi xả láng lập 1 lúc 5 hoàng hậu :
• Dương hoàng hậu tước hiệu là ‘Thiên nguyên hoàng thái hậu’ (Dương Lệ Hoa con Dương Kiên)
• Trần Nguyệt Nghi là ‘thiên tả hoàng hậu’
• Nguyên Lạc Thượng là ‘thiên hữu hoàng hậu’.
• Chu Mãn Nguyệt là ‘thiên nguyên hoàng hậu’ (mẹ đẻ Chu Tĩnh đế ?)
• Uất Trì Sí Phồn làm ‘thiên tả đại hoàng hậu’.
Sử viết Tuyên đế mới 20 tuổi đã truyền ngôi cho Chu Tĩnh đế con của Dương hậu mới 6 tuổi, bố vợ Dương Kiên làm phụ chính,Dương Kiên đã cướp ngôi vua của cháu ngoại lập nên nhà Tùy (Mâu thuẫn với thông tin Chu Tĩnh đế là con của hoàng hậu Chu mãn Nguyệt như thế đâu có dính dáng gì về huyết thống với Dương Kiên ?)
Sử thuyết Hùng Việt cho Dương Hậu con của Dương Kiên chính là Dương hậu của triều Ngô con của Dương tam Kha trong sử Việt .
Do lầm lẫn Dương Kiên với Tôn Kiên tổ của nước Đông Ngô thời Tam quốc sử gia phong kiến Việt gọi Triều Bắc Chu của Chu Tuyên đế là triều đại của Ngô Quyền (Tôn Quyền ?).
Sự việc Dương Kiên phế ngôi của Chu Tĩnh đế lập nên nhà Tùy được sử Việt chép thành Ngô xương Ngập bị ông ngoại hay cậu là Dương tam Kha cướp ngôi .
Nhà Chu cũng gọi là Châu chỉ có nghĩa là Triều đại lập nên ở phía Tây thiên hạ , chu – châu là biến âm của chiêu , tiếng Việt là chiều chỉ nơi mặt trời lặn tức hướng Tây .
Hướng Tây mặt trời lặn theo Dịch học còn gọi là đinh – định – tĩnh ngược với bên Đông tính Động .
Vì thế nhà Chu bắc của sử Trung hoa bị Sử gia phong kiến Việt biến thành 2 triều :
Triều tiền Ngô đã nói ở trên và triều Đinh của Đinh Hoàn đúng ra là Đinh hoàng nghĩa là triều đại vua phía Tây .
Đinh Hoàn cũng lập 5 hoàng hậu :
o Đan Gia Hoàng hậu
o Trinh Minh Hoàng hậu
o Kiểu Quốc Hoàng hậu
o Cồ Quốc Hoàng hậu
o Ca Ông Hoàng hậu
Ngoài ra sử còn nói đến Hoàng hậu Nguyễn Thị Sen là người biết may vá nên được tôn vinh là bà tổ nghề may của Đại Cồ Việt , thực quái lạ bà cùng với Dương vân Nga thông tin trong sách sử Không nói là ai trong số 5 Hoàng hậu kể trên …
Nếu nhìn nhận Việt sử như Sử thuyết Hùng Việt thì với thông tin thu lượm trong dân gian Dương Vân Nga tên thực là Dương thị Nga con gái của Dương Tam Kha thì mọi chuyện sáng tỏ ; Triều Tiền Ngô và triều Đinh Hoàn là 1 như thế chỉ có 1 Dương hậu là con của Dương tam Kha , Việc ông ngọai Dương Kiên làm phụ chính rồi phế cháu được sử Việt chép thành Dương tam Kha cướp ngôi của Đinh Toàn cũng là Ngô xương Ngập lên làm vua xưng là Dương bình Vương …. nhưng thực bất thường …sử Việt sót không nói gì đến triều đại của ông vua họ Dương này .
Sự nhìn nhận này xóa đi vết nhơ lịch sử Thái Hậu Dương Vân Nga của nhà Đinh đã đạo diễn việc giết chồng rồi cướp ngôi vua của con dâng cho tình nhân là Tướng quân Lê Hoàn .
Theo dòng Sử Trung hoa :
image001
Chu Tuyên đế ăn chơi trác táng toan loại bỏ triều nghi do các tiên đế sắp đặt để lập 1 triều đình phỏng theo Đông Hán và Tào Ngụy , Sử chỉ nói vậy không chỉ ra vấn đề là Từ đời Vũ văn Giác thoát ra từ Hãn quốc Tây Ngụy các vua Bắc Châu đã dày công kiến lập 1 triều đình theo kiểu Trung hoa tức xác lập bản sắc dân tộc Trung hoa của Triều đại vì thế sử gọi là nhà Châu theo nghĩa tiếp nối quốc thống nước của Châu Văn vương tức nước Văn lang , Vũ Văn thực ra là kí âm của ‘vua Văn’ tiếng Việt ,Sử thuyết Hùng Việt coi đây là thời Trung hoa phục hưng sau hàng mấy trăm năm tăm tối làm nô lệ cho Hán tộc từ ngày Lục lâm thảo khấu khởi loạn lập nên các Hãn quốc mà tiêu biểu là 2 Hãn quốc Đông Hán và Tào Ngụy , đoạn sử ngắn ngủi này đã chỉ rõ Bắc Châu là 1 triều đại Trung hoa hoàn toàn khác với 2 triều đại Hãn quốc là Đông Hán và Tào Ngụy . Sử Việt viết Đinh Hoàn định phẩm phục chế triều nghi tức hoàn toàn khác với triều trước .Với việc toan phỏng theo lễ chế Đông Hán và Tào Ngụy Tuyên đế rõ ràng muốn đảo ngược đem Trung hoa trở lại kiếp nô lệ người Hãn nên Dương Kiên không còn con đường nào khác buộc phải phế ngôi cháu ngoại lập ra 1 triều đại mới mang đậm bản sắc Trung hoa tức củng cố vững chắc sự phục hưng thiên hạ họ Hùng .
Chỉ 1 lịch sử nhà Bắc Châu trên được ghi vào sử Việt thành 2 triều đại :
• Thứ 1 là Triều Tiền Ngô với Dương hậu và sự kiện cậu cướp ngôi của cháu :
image003
Sử Việt xử lí vấn đề lịch sử này rất lạ :
Có 1 Dương tam Kha lên ngôi vua xưng là Dương bình vương ở ngôi được 5 năm nhưng sử Việt không hề có triều đại họ Dương nào cả.
• Thứ 2 là Triều Đinh với vua Đinh Hoàn và Dương hậu .
Sự kiện cướp ngôi vua nhà Đinh thành vụ án động trời của thái hậu họ Dương – Dương vân Nga tư thông với tướng quân Lê Hoàn .
image005
Chung quanh thông tin mang trong sử liệu , dân gian thêu dệt thêm không biết bao điều làm hoen ố tiết hạnh của 1 bậc mẫu nghi thiên hạ và đặc biệt làm vấy bẩn danh thơm của 1 quân vương anh hùng hàng đầu trong lịch sử Việt .
Những phát hiện mới của giới nghiên cứu sử học khiến sự việc càng thêm rối rắm …điển hình là 2 thông tin :
• Thái hậu Dương vân Nga cũng là Dương thị Nga chính là con của Dương Tam Kha hoặc là con ruột của Dương Nhị Kha cho làm con nuôi Dương Tam Kha , như thế Dương hậu không phải là con gái Dương diên Nghệ tức em hay chị của Dương tam Kha .
• Dương vân Nga làm hoàng hậu của 3 triều không phải là 2 như chép trong sử sách xưa nay .
Dương vân Nga là vợ của Ngô xương Ngập con của Ngô Quyền như thế vẫn là 1 Dương hậu của Ngô triều nhưng đang từ địa vị vợ của Ngô Quyền tụt xuống làm con dâu Ngô Quyền .
Đinh Hoàn sau khi diệt xứ quân Ngô xương Ngập đã lấy Dương thị làm vợ phong làm hoàng hậu của triều Đinh .
Và như thông tin trong sử ; Dương hậu nhà Đinh đã tư thông với tướng quân Lê Hoàn đem ngôi vua của Đinh Toàn dâng cho tình nhân lập nên nhà Tiền Lê và trở thành Hoàng hậu của triều này … thế là Dương thị làm hoàng hậu của cả 3 triều đại , trong dân gian nhiều dấu hỏi đã được đặt ra chung quanh việc Đỗ Thích ám sát cha con Đinh Hoàn và Đinh Liễn phải chăng chính là do Dương hậu và tướng quân Lê Hoàn sắp đặt …thật là chuyện động trời … ác độc tới nỗi trời không thể dung đất không thể tha …

Gần đây có thông tin qúy gía … Dương vân Nga tên khác là Dương ngọc Vân là vợ của Ngô xương Văn con Ngô Quyền em của Ngô xương Ngập (không phải vợ Ngô xương Ngập) …, theo hướng nhìn nhận này thì sự thể rõ ra …: Dương vân Nga hay Dương ngọc Vân là vợ của Ngô văn Xương không phải Ngô xương Văn , phép phiên thiết Hán văn cho văn xương thiết vương …Thông tin giúp xác định Dương vân Nga hoàng hậu triều Đinh cũng là là hoàng hậu triều Ngô , khi đối chiếu với nhà Bắc Châu của sử Trung hoa thì thông tin Dương hậu là vợ Ngô xương Ngập có thể đúng vì trùng hợp với Dương hậu Lệ Hoa là vợ chu Tuyên đế con dâu của Bắc Chu vũ đế .

Với hướng nhìn của sử thuyết Hùng Việt thì thông tin Dương vân Nga chính là con của Dương tam Kha có thể luận giải biến cố lịch sử giai đoạn này theo 1 hướng khác :
Dương hậu triều Đinh (Vân Nga) và Dương hậu triều Ngô (Như Ngọc) là 1 nhân vật lịch sử con của Dương tam Kha như thế triều Tiền Ngô và triều Đinh chỉ là 2 tên gọi của 1 triều đại .

image007Hoặc cũng có thể :

Dương tam Kha chính là Dương Kiên của sử Trung hoa , nhà Tiền Ngô cũng là nhà Đinh  là triều Bắc Châu tính từ Bắc Chu vũ đế .
Dương Kiên lập nên nhà Tùy chính xác là Tủy – Sủy – Sở của chi Việt Tủy người họ Hùng nước Sở ( vua mang họ Hùng) , đáng tiếc là sử Việt đã sai sót biến Triều đại của Dương tam Kha – Dương Hoàn thành triều Tiền Lê của Lê Hoàn tức Lê đại Hành khiến sử Việt trở nên rối loạn .
Với kiến gỉai mới này thì dù theo hướng nào  cũng Không hề có sự kiện Dương vân Nga làm hoàng hậu 3 triều đại : tiền Ngô – Đinh và tiền Lê .
Tiền Ngô vương và nhà Đinh là 1 triều đại và sử Việt chỉ có Dương triều tiếp nối không hề có triều tiền Lê của tướng quân Lê Hoàn nên đương nhiên không hề có tội ác tày trời của Dương hậu và Lê Hoàn như nghi vấn lịch sử đang đặt ra .
Sử gia Việt đã lầm lẫn Dương Hoàn với Lê đại Hành là vua thứ II nhà Lý kế sau Ông Lí làng Diên Uẩn .
Lịch sử Việt phải sửa đổi thêm vào triều nhà Dương của vua Dương tam Kha đồng thời trả lại danh thơm cho Dương hậu và uy danh cho vua Lê đại Hành .

Tác gỉa bài viết biết rằng mấy trăm năm lịch sử đầy lầm lẫn khiến Việt sử rối như mớ bòng bong không dễ gì mà gỡ ra được , dù sao cũng vẫn làm việc phải làm ; hi vọng mọi sự sẽ sáng tỏ dần dần mối tơ vò sau cùng rồi cũng gỡ ra được để người Việt biết đích xác vị trí của dòng giống mình trong lịch sử và lịch sử văn minh nhân loại xóa bỏ hoàn toàn mặc cảm tự ti ‘nhược tiểu – lạc hậu ’ hằng đeo bám tâm trí mình xưa nay ./.

Advertisements