Hoa và Di


Phân ly buổi đầu nhà Hạ đã chia người Thiên hạ thành Hoa hạ là dân sống ở trung tâm và Di hạ sống ở tứ phương , từ đó các triều đại sau hễ cứ người sống ở Trung quốc thì gọi là Hoa còn người tuy đồng chủng đồng văn nhưng sống ở các nước chư hầu thì gọi là Di , như thế Hoa và Di không phải là tộc danh ; mỗi thời có cộng đồng Hoa – Di khác nhau . Trong nền văn minh Thiên hạ gọi :Trung quốc – chư Hầu là không chính xác vì từ trung nằm trong phạm trù địa lí chỉ nước có lãnh thổ ở giữa Thiên hạ mà …cả 4 triều đại Hạ Thương Châu Tần đất chính của triều đại đều nằm về 1 góc trên bản đồ , vì thế thay vì Trung quốc có thể gọi là Chánh quốc – phụ quốc có lẽ đúng hơn , nhưng chính xác nhất chiếu theo thang thứ bậc của văn minh Thiên hạ : công hầu bá tử nam tức không hai ba tư năm thì gọi nước có vua là ‘công quốc’ mới chính xác , công quốc là hạt nhân cùng với các ‘hầu quốc’ cấu thành Thiên hạ , chư hầu chính là các hầu quốc do quí tộc được vua phong chức và giao đất để cai quản tức lãnh thổ tự trị theo nghĩa ngày nay , người sống ở ‘công quốc’ gọi là ‘công dân’ tức người Hoa (chính xác ban đầu là Hoả – quẻ Li – màu đỏ tượng của sự văn minh sau trung tâm là nơi đông đúc nhất nên hỏa mang thêm nghĩa khác là nơi phồn hoa đô hội) còn lại người sống ở các hầu quốc là ‘thứ dân’ tức Di , Di chỉ là từ biến của nhì hạng 2 hay nhi – nhỏ gọi theo lối bình dân là ‘phó thường dân’ …, nước Hầu – hai đi với người Di – nhì thành 1 cặp đôi hoàn hảo …
Cơ cấu tổ chức của Thiên hạ họ Hùng xưa gần giống với khối liên hiệp Anh ngày nay (nói gần giống tức không giống hoàn toàn) , hoàng đế Anh cũng là hoàng đế các nước trong liên hiệp , ngày nay khối đã ‘biến chất’ nhưng nữ hoàng Anh vẫn chính thức là nữ hoàng của Gia nã đại , Úc ,Tân tây lan .v.v. , quan toàn quyền được nữ hoàng Anh ủy thác nắm quyền cai trị tối cao ở các nước chính là chúa – chủ của các chư hầu xưa , 2 khối giống nhau nhất ở chỗ …chính phủ Anh chỉ cai quản nước Anh như xưa thiên triều chỉ cai quản ‘công quốc’ còn các hầu quốc có triều đình riêng của mình nhưng sự mật thiết của hoàng đế và dân các nước chư hầu thì có phần khác , địa vị hoàng đế Anh đối với các nước khác trong liên hiệp nay chỉ là biểu tượng còn thiên hạ xưa lễ chế quy định rất rõ …hàng năm vào ngày giữa 4 muà xuân hạ thu đông nhà vua phải đi đến các nước phía đông bắc tây nam để trước là tế trời đất sau là xem xét dân tình, nghe báo cáo của giới lãnh đạo tại chỗ .. cuối cùng là … “thưởng người có công phạt kẻ có tội” …như thế quyền hành của Thiên tử trên các hầu quốc là thực sự không phải tượng trưng nó hoàn toàn đúng như câu … “khắp thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua Châu , người nào bất kể sống ở đâu trong Thiên hạ tất cả đều là con dân của nhà Châu” …
Người trong Thiên hạ sống ở nước nào thì thành người nước đó , thậm chí nếu dọn nhà về ‘công quốc’ thì Di thành ra Hoa không có hàng rào ngăn cách cấm đoán nào cả , Thương Ưởng trùm Pháp gia đâu có phải người gốc Tần nhưng đã làm tới tể tướng nước Tần , Lã bất Vi người nước Triệu mà làm tới tể tướng ‘trọng phụ’ của vua Tần ,Thiên hạ còn rất nhiều trường hợp tương tự , không những có thể làm quan nếu ‘lắm súng nhiều đạn’ thì trong thiên hạ bất kể Hoa hay Di ai cũng có thể lên ngôi Thiên tử .
Về Di và Hoa không chỉ giới bình dân sai mà cả học gỉa có khi cũng sai …như có vị viết trong sách sử đàng hoàng …Thuấn là người Đông Di , Cơ Xương là người Tây Di mà vẫn làm Thiên tử của Thiên hạ như thường …
Về Cơ Xương của Tây Châu thì đúng nhưng về ông Thuấn thì trật lất vì quan niệm Hoa – Di chỉ bắt đầu có vào thời kiến lập nhà Hạ , ông Khải và ông Bá Ích tranh ngôi …kết quả người theo ông Thắng thành Hoa còn người bên thua thành ra Di như thế thời Đường Nghiêu làm gì đã có Đông Di ?.

Người vùng Qúi châu thời Hạ là Di nhưng sang thời Châu là Hoa , người Giao chỉ thời Hạ và Châu là Hoa còn thời Thương – Thương Ân lại là Di .
Có điểm ngày nay hay lầm lẫn …, trong ‘Thiên hạ’ dân Công quốc và Hầu quốc là người đồng văn đồng chủng với nhau , như trong 1 gia tộc thì công quốc ban đầu khởi lập Thiên hạ là nước của vua cha , hầu quốc là nước của các con và công thần được phong , qua thế hệ sau công quốc là nước của dòng cả , hầu quốc là các nước của dòng thứ , nước của ngoại chủng dù có tôn Châu cũng chỉ được coi là ‘thuộc quốc’ hay ‘phiên quốc’ (phên dậu) đứng ngoài Thiên hạ không phải là chư hầu (trong Thiên hạ).
Nước Ngoài – Ngoại phía bắc sau chuyên đánh phá trở thành mối lo thường xuyên của người Thiên hạ nên từ ….thực tế ấy đã cấu thành nghĩa : Ngoại – ngụy là ‘giặc’, sau lũ ‘giặc ngoài’ chiếm đóng và cai trị Thiên hạ gỉa xưng thiên tử từ đấy ‘ngụy – giặc ngoài’ mang thêm nghĩa nữa là ‘gỉa’ hiểu theo ngôn từ ngày nay thì ‘Ngụy’ là ‘Trung hoa gỉa …’ hay gỉa Trung hoa điển hình là nước Ngụy của Tào Tháo thời Tam quốc .
Cuối đời Châu thiết chế Thiên hạ ban đầu không còn được tôn trọng , các Hầu quốc 1 khi mạnh lên rồi thì tự xưng vương coi thiên tử như ông phỗng ngồi giữ cửu đỉnh tượng trưng cho 9 châu Thiên hạ thế thôi , bề ngoài tuy vẫn ‘giữ gìn truyền thống’ cùng nhau minh thệ…tôn Châu nhương Di coi vua Châu là thủ lãnh tối cao và các nước anh em có nghĩa vụ trước thiên tai Địch hoạ thì cứu giúp lẫn nhau …nhưng thực tế chẳng coi vua ra gì và anh em xâu xé …cá lớn nuốt cá bé đánh nhau tơi tả mấy trăm năm liền ở thời sử gọi là Xuân thu Chiến quốc , kết cuộc Thiên hạ thống nhất Tần thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế lập 1 chính quyền trung ương tập quyền chẳng phong tước kiến địa gì nữa cả …
Có điểm cần lưu ý …từ thời Tần Thiên hạ đã không còn ‘Trung quốc và chư hầu’ thì làm gì còn ‘Hoa và Di’ tất cả gọi chung là Lê dân không phân biệt gì nữa cả (nghĩa thực sự của Lê dân là gì thì chưa xác định rất có thể Lê ở đây là Lửa , dân Lửa tức dân văn minh đảo lộn thành Lê dân… ,nhưng chắc chắn không thể hiểu theo tiếng Tàu là dân đầu đen …chẳng ra nghĩa ngọn gì) .
‘Thiên hạ’ hưng thịnh nhất ở 2 triều đai :Triều đại của Hưng đế Lí Bôn – Lưu Bang và triều Đường – Việt Thường nên dân họ Hùng chính gốc vẫn tự xưng là Hưng nhân và đến tận ngày nay nhiều người vẫn xưng mình là Đường nhân , Hưng nhân là con dân của Hùng Trịnh vương – Hưng đức lang bị đám ngụy – Trung hoa gỉa bẻ quặt bẻ quẹo thành ra …Hán nhân tức Hãn nhân con dân của các ‘Hãn’ (chúa) nòi mongoloid …, thời Mông cổ cai trị Thiên hạ người phía Bắc Trung quốc (nay) tức đám nô lệ dân của nước Kim cũ được gọi là Hán nhân , còn dân nhà Tống trước ở Hoa nam gọi là Nam nhân …
Hoa – Di đã chết từ kiếp nào rồi nay bỗng bật dậy trong tiềm thức , nó sống lại trong không gian mới :Thiên hạ được mở rộng ra quy mô toàn cầu …đế quốc Mãn thanh cũ trở thành Trung quốc ….nước trung tâm của cả thế giới , Hán và Hoa kẻ cướp nước người mất nước …nước với lửa ‘đồng nhất’ thành một …thế mới kì diệu …(hay kì cục ?) , người Trung quốc hiện tại vội quên khuấy đi từ Hán nhân ô nhục 1 thời (ở Trung hoa trước đây Hán nhân là 1 câu lăng nhục) vỗ ngực bình bịch ngẩng cao đầu xưng mình là Hán nhân cắm đầu xuống đất … coi người chung quanh là Man Di ngoại – ngụy ….thế mới buồn cười hay tức cười …
Các đấng ‘con giời’ hiện nay mở rộng khái niệm Thiên hạ thành toàn thể địa cầu mà đính kèm luôn công thức ….” khắp Thiên hạ đất nào cũng là đất của vua Châu” thì coi như kiếp nạn của nhân loại đã gần kề ….phải chăng cái lưỡi bò 9 khúc ở biển Đông là sự khởi đầu ?.

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s