Thơ siêu cóc vần ưa


Thời gian thấm thoát thoi đưa
Khi xửa khi xưa thì bé tí
Mưa nắng bao mùa đã lớn lên
Kéo dài thêm nữa ra ông lão
Lứa ma lứa mứa một cuộc đời
Nhị thập đội áo mưa trốn đạn
Tam thập vào rừng kiếm củi cưa
Tứ thập chạy bừa sang đất Mĩ
Ngũ thập chưa vội thiên mệnh tri
Lục tuần vẫn đòi thêm…thêm nữa
Thất tuần vợ hỏi sắp …chết chưa
Bát tuần thưa Diêm vương tôi chán
Dương trần thôi chẳng cù cưa làm gì…

……………………………………………………

Nói nhỏ xin ngài đừng khóa cửa

Sợ chưa xong nợ…lại phải lên …

Advertisement