Lan man tên đất xưa


 

 Đế Minh cháu 3 đời của Thần Nông Viêm đế cổ sử gọi là đế Hoàng – Vàng hay Hoàng đê lập Hữu Hùng quốc – nước của họ Hùng ở đất Giao – Giữa , đất Giao – Giữa gồm 2 phần , ở hướng xích đạo là đất Đào hay châu Đào , hướng ngược lại là đất Đường hay Thường .

Đế Minh – đế Hoàng truyền ngôi cho ông Giao Thường hiệu là đế Nghi , cổ sử Trung hoa gọi là đế Đường Nghiêu ́ .

̣Đế Nghi – Đường Nghiêu truyền ngôi theo phép thiện nhượng cho ông Diêu trọng Hóa hiệu là đế Ngu Thuấn , Đế Nghiêu và đế Thuấn mở rộng lãnh thổ về phía Nam xưa theo Dịch học (nay lộn ngược gọi là Bắc) đưa đất Nam Giao vào bản đồ Hữu Hùng quốc , đất Nam Giao sau tư liệu gọi là Nam lâu ngày chữ tác đánh chữ tộ (không biết vô tình hay hữu y)́ biến thành đất Lâm nay là Quảng Tây .

 Ông Cao Mật kế ngôi hiệu là Đại Vũ mở rộng lãnh thổ về phía Tây đất Giao gọi là đất Phong (quẻ Tốn phía Tây) . Đại Vũ hợp nhất với tộc người phía Đông của Long Nữ con Động đình hồ quân lập nên nước Hữu Hùng quốc mới với 2 thành phần dân cư phía Tây và phía Đông .

Con Đại Vũ tức vua Lớn lập nên vương triều đầu tiên của vương quốc họ Hùng ̣ và tôn cha là vương tổ của Triều đại nên còn gọi là Hạ Vũ .

Thời Hạ đất Giao – Giữa trải qua 1 cơn đại hạn nóng nung người và mặt đất khô cằn khiến phải dời đô về Đông đến đất Hải nay là Quảng Đông , truyền thuyết lịch sử hư cấu thành truyện Hậu Nghệ cướp ngôi bắn rụng 9 mặt trời và tuyệt diệt loài thủy quái …

Nhà Hạ trung hưng trên đất Hải và mở rộng về phía Đông , đất nước có thêm đất Việt nay là Phúc Kiến – Triết giang .

Nhà Hạ truyền đến vua Kiệt là tên vô lại bị Thành Thang hưng binh đánh đuổi , Thanh Thang lập nên nhà Thương xưng là Võ vương trung tâm đất nước là đất Bạc nay là Hồ Nam .

 

 kinh đô sau cùng của nhà Thương là thành Tân can tức can Tân trong Thập can ở phía Nam (nay) Trường giang .

Trong Dịch học can Tân ở về phía Xích đạo so với can Canh ở hướng ngược lại , vua Bành Canh đã dẫn dân vượt Trường giang lập kinh đô mới ở phía Bắc gọi là Bàn Canh long thành mở ra thời Thương Ân tức Thương thứ II , người Tàu đã ma giáo đánh lạc hướng lộn ngược lịch sử Thiên hạ bằng cách xoá bỏ chữ Canh để chỉ còn là Bàn long thành , Long thành là thành vua , lịch sử thiên hạ chẳng có vị nào tên là vua Bàn để có Bàn long thành .

Nhà Thương Ân có công lớn trong việc mở̉ mang bờ cõi , dưới thời Ân cả 1 vùng mênh mông nằm giữa Trường giang và Hoàng hà Tây qúa Tứ xuyên , đông gồm cả Hà Nam – An huy được thu vào bản đồ thiên hạ .

Nhà Ân phong ông Cơ Xương làm Tây bá , nước của Tây bá gọi là Câu Đinh ; Câu là Cao nghĩa là người cầm đầu , Đinh – Đanh là cứng rắn không đổi Dịch tượng chỉ phía Tây , nước Câu Đinh chỉ nghĩa là nước của ông Tây Bá .

Đời vua thứ II nước câu Đinh là Vũ vương Cơ phát lật đổ Trụ vương nhà Thương Ân lập nên nhà Châu truy phong cha là Châu Văn vương nên nước Câu đinh cũng gọi là nước Văn vương hay nước Văn lang (lang đồng nghĩa với vương) nghĩa là nước của vua Văn .

Tư liệu cổ Việt chép cương vực nước Văn lang : nướcVăn lang Bắc giáp Động đình hồ , nam giáp nước Hồ Tôn , Tây giáp Ba Thục và Đông giáp Nam Hải …

(Trong tư liệu phương hướng và địa danh ghi theo tên gọi ngày nay).

 

Cơ Phát sử Việt gọi là Thục Phán trước là Ninh vương lập ra nhà Châu lên ngôi Thiên tử hiệu là Châu Vũ vương , Nước Văn lang trở thành Trung – hoa nghĩa là trung tâm văn minh của Thiên hạ . Nhà Châu kiến địa phong tước lập nên hàng trăm chư hầu hình thành nên Thiên hạ (Trung hoa + chư hầu = Thiên hạ) .

Châu Vũ vương thiên đô Trung hoa từ Phong kinh ở phía Tây Giao chỉ về Kiểu kinh hay Cửu kinh nghĩa là kinh đô phía Tây trên vùng đất nay là Vân Nam .

Đất Kiểu hay Cửu nghĩa là đất phía Tây sau nhà Tần lập ra Tượng quận , tượng hay tịnh – tĩnh theo Dịch học cũng nghĩa là phía Tây đồng nghĩa với Kiểu – Cửu .

Tần chiếm đất Trung hoa nhà Châu lập ra 3 quận :

*Quận Quế – Lâm gồm đất Quế nay là Qúi châu và phía Bắc đất Nam – Lâm nay là Quảng Tây.

*Quận Tượng tức đất Kiểu nghĩa là đất phía Tây thời Châu nay là Vân Nam , thực ra Vân Nam chỉ là biến âm của Văn lang.

* Quận Tam xuyên gồm phía Nam đất Lâm – Nam và đất Giao Chỉ .

Do sử liệu Trung hoa chép nhà Tần lấy đất nhà Châu lập ra quận Tam xuyên nên để xóa dấu tích hòng tráo đổi lịch sử nước họ Hùng người Tàu đã ‘cạo sửa’ thành ….Tần chiếm miền Lục dương lập ra 3 quận: Nam hải – Quế lâm và Tượng quận ….xóa đi quận Tam xuyên .

Địa danh Lục dương chính xác là Lạc – Dương hay Lạc – Long; Lạc tức nác – nước chỉ đất và dân của vua Đại Vũ , Dương hay Long là phía Đông chỉ con cháu Long nữ hay Long mẫu dòng dõi của tổ phụ Động đình hồ quân .

Quốc danh Lạc – Dương hay Lạc – Long được viết trên mặt trống đồng bằng ngôn ngữ số hóa thể hiện bằng 2 cặp [10 nai +̀ 6 chim] và [10 nai + 8 chim] chính là quốc hiệu khác của nước ‘Ta’ thời nhà Hạ .

Để tráo đổi lịch sử người Tàu đã ‘hô biến’ quận Tam xuyên thành ra huyện Long xuyên là huyện nằm ở phía Bắc Quận Nam Hải nay là Quảng Đông và đem quận Nam Hải thế vào chỗ của Quận Tam xuyên . Chính vì gian dối nên họ đã mắc xương …Úy Đà mà làm huyện lệnh (úy là chức quan trông coi 1 quận) , Tượng quận nằm ở đâu trên bản đồ …mấy ngàn năm rồi mà họ vẫn còn cãi nhau … đa số ‘học gỉa’ không học thật phán liều …Giao chỉ nằm trong Tượng quận xưa …

Gần đây nhất cả chục trường đại học hợp nhau nghiên cứu đến muốn đui con mắt đã chỉ ra 1 Tượng quận có địa phận hầu như trùng khớp hoàn toàn với địa phận Tĩnh hải quân thời nhà Đường …, Không biết các vị ngu thật hay ngu gỉa ….tượng cũg là tịnh và tịnh cũng là tĩnh như thế …rõ ràng Tượng quận sau là Tĩnh hải quân …dễ ẹc …chẳng việc quái gì phải tìm với kiếm …