Vài từ của Dịch ngữ.2 đồ hình của Dịch học nút số xưa nay gọi là Hà đồ – Lạc thư , riêng người Việt nhờ cấu trúc ngôn ngữ khác lạ ngược đời : 2 vế đối có 4 chữ nhưng đảo vị như : Con ông cháu cha , nệm ấm chăn êm , cao chạy xa bay , ăn hang ở lỗ v.v.. mới biết chính xác thực ra phải hiểu là Hà thư – Lạc đồ ; Hà đây là trời cao , Hà thư là Thiên thư , Lạc – Lục là đất – địa ; Lạc thư thực ra là Lạc đồ – Địa đồ .
Hà thư và Lạc đồ liên quan nhiều đến ngôn ngữ và lịch sử Trung hoa và Việt nam .

Nhìn Lạc đồ đặt trên mật phẳng ngang thì thấy ngay vài từ cơ bản của lịch sử như Giao chỉ , Ngũ lãnh , Hoàng đế vua màu Vàng ở đâu ra …
Người xưa dùng hình vuông để mô tả 1 vùng lãnh thổ , chính giữa nó là nơi giao cắt của 2 đường kẻ Bắc – Nam và Đông Tây . Khái niệm Giao chỉ – chỗ Giữa chỉ vùng trung tâm chính từ Lạc đồ mà ra .
Truyền thuyết Viết chép ….Đế Minh tuần thú phương Nam đến miền Ngũ lĩnh thì gặp Tiên …ngày nay người ta thường hiểu miền Ngũ lí̃nh là 5 ngọn núi chạy dài từ Tây sang Đông ở phía Nam tỉnh Hồ Nam Trung quốc , đấy cũng là 1 cách hiểu biết có gía trị thực tế trên nền địa lí từ cận kim thời đại đến nay nhưng không thể áp dụng vào thời cổ đại để cho rằng là đế Minh gặp Tiên sinh ra dòng tộc Lộc Tục ở miền Hồ Nam Trung quốc . Dựa vào 5 nút ở tâm Lạc thư thì Ngũ lĩnh thực ra là Giao chỉ – chỗ Giữa ở dạng ngôn ngữ số hóa cùng nghĩa là vùng trung tâm , cũng có thể gọi là Trung nguyên hay trung thổ , về sau Thiên hạ chia thành nhiều nước thì Ngũ lãnh cung ̃ là đất Trung quốc

Truyền thuyết Trung hoa chép : đế Hoàng tức vua màu Vàng con của Hùng quốc quân đã lập nên Hữu Hùng quốc khởi thủy của nước Trung hoa ,dân tộc Trung hoa và nền văn minh Trung hoa truyền cho đến ngày nay . Sử thuyết cho Hữu Hùng là họ Hùng đôi khi tư liệu cổ gọi là họ Hữu Hùng , dòng tộc Hùng có trước rồi mới có nước của họ Hùng , Hữu Hùng quốc sử thuyết Hùng Việt gọi là nước của họ Hùng .
Màu Vàng là sắc của vùng trung tâm ,Trong Lịch sử đặt nền trên các Dịch tượng thì vua màu Vàng hay Hoàng đế không thể lập Hữu Hùng quốc và lên ngôi vua ở nơi nào khác ngoài đất Giao chỉ – chỗ Giữa .
Hùng vương là vua Hùng quốc ; Đối chiếu 2 dòng cổ sử còn giữ được ở Việt Nam và Trung hoa có thể xác quyết truyền thuyết 18 đời Hùng vương là khả tín không hề là truyện …’trâu ma rắn thần’ bá vơ …

 

Nhìn vào đồ hìǹh trên thì thấy ngay giới sử học Việt đã sai lầm khi cho nước mình do 15 bộ hợp thành , bộ là từ cổ đồng nghĩa với quốc hay bang , tư liệu Việt xưa cũng gọi Hùng vương là Bộ chủ , truyện 9 chúa tranh vua cũng viết ….9 xứ họp thành ‘Bộ’ do vua đứng đầu .
Hà thư đã chỉ ra không có nước nào do 15 bộ hợp thành cả (có người nghĩ không thông tự tiện thêm chữ lạc vào thành ra 15 bộ lạc cho tròn nghĩa ) mà chỉ có Bộ 15 hay chính xác hơn là bộ [10 – 5] tức Trung quốc – nước ở ‘Giao chi- chỗ Giữa’̉ theo ngôn ngữ số hóa của Dịch học .
Vua là từ cao trọng cực cấp , dùng chỉ vương hay chúa lập nên 1 nước hay 1 triều đại , từ vua kí âm chữ Nho thành Vũ , các vị vua kiến lập Tam đại Trung hoa cũng chỉ xưng mình là Vũ – Võ tức vua còn các từ Hạ Thương Châu là do giới viết sử đời sau thêm vào để có thể phân biệt triều đại này với triều đại khác .
Có người hỏi nước ta có 18 đời Hùng vương không lẽ có 18 quốc tổ …
Thưa ta có 18 đời Hùng vương nhưng chỉ có 1 Hùng Vũ tức vua Hùng , Thế phổ chép đầy đủ là Hùng Vũ vương – Hiền đức lang , Hiền đức lang cũng là Hiền lang hay Hiền vương , cổ sử Trung hoa đã ki ́âm trật lất biến Hiền vương thành ra Hiên Viên tên tộc của Hoàng đế – vua Vàng (màu) thủy tổ nước Trung hoa .
Đế Hoàng – vua Vàng là danh từ riêng , từ chữ Hoàng – màu Vàng này sau trong Hoa ngữ người đã tạo ra 1 chữ Hoàng khác là danh từ chung để chỉ thủ lãnh .
Tương tự sự biến đổi từ ngữ này , ban đầu từ ‘Lạc’ biến âm của Nác – Nước hành Thủy là tên riêng của nước Việt 1 thời , sau danh từ riêng này biến đổi thành ‘Nước’ danh từ chung chỉ mọi quốc gia . Nác – nước là Dịch tượng chỉ phía Nam xưa ngược lại với hướng hành Hoả – Lửa – La nóng – Bức của Xích đạo (nay đã lộn ngược) , người Lửa – La sau gọi là người Chàm – Hời , rất rõ ràng Lửa và Nước chỉ là sự phân cực Âm – Dương tuy 2 mà 1 .
Từ ‘Vàng’ cũng biến âm thành ‘vương’ chỉ thủ lãnh tương tự Giao và Giữa cả 2 xét ra đều có gốc từ Dịch học mà ra và là từ Việt chính gốc đâu có Hán hung gì mà gọi là từ Hán – Việt cho đành .
Từ Năm số 5 trung tâm Lạc đồ biến ra lăm rồi lăng – lang Kinh ngữ chính gốc vậy mà người ta cho đấy là từ gọi thủ lãnh của ‘dân tộc ít người ở thượng du Bắc Việt’ …
Giống như từ hoàng – vàng .

Nhìn đồ hình Cửu thiên của văn minh ‘Trung hoa’ ta có thể nhận ra ngay gốc của từ ‘quân’ – thủ lãnh , tất cả không ngoài nền tảng Dịch học .