Bàn thêm về danh xưng Trung hoa xưa và nay .


Khái niệm Trung hoa ngày xưa và Trung hoa hiện nay có nội hàm không đồng nhất .
Sau cuộc cách mạng Tân hợi năm 1912 nước Trung hoa dân quốc ra đời , từ Trung quốc đang dùng phổ biến là chỉ quốc gia này .
Thời Tam đại quốc gia như ngày nay gọi là Thiên hạ , Thiên hạ gồm Trung quốc và chư hầu hay các hầu quốc , Trung quốc là nước hạt nhân của Thiên hạ do vua và triều đình trung ương cai quản , vua là Thiên tử nên triều đình trung ương được gọi là Thiên triều , Chư hầu do giới qúi tộc được thiên tử ban cấp tức phong tước kiến địa và do triều đình riêng cai quản , giới qúi tộc phân làm 5 hạng : Công hầu bá tử nam , tùy theo thứ tự mà lãnh thổ được cấp to hay nhỏ , vương chư hầu cũng được cha truyền con nối , cướp ngôi sẽ bị Thiên tử xuất binh trừng phạt . Lãnh thổ của chư hầu to nhất cũng chỉ được phép ngang với 1/3 trung quốc .
Về dân thì Dân sống ở Trung quốc gọi là Hoa hạ còn sống ở nước chư hầu gọi là Di hạ . Đặc điểm nổi bật trong nền văn minh Thiên hạ là quan niệm : toàn thể Thiên hạ là đất của Thiên tử , mọi người trong Thiên hạ là Hoa hạ hay Di hạ đều là con dân của Thiên tử .
Theo lễ chế xưa hàng năm tùy theo mùa vua vi hành đến các nước chư hầu ở 4 phương để xem sét dân tình rồi tế lễ cáo với tổ tiên rồì thưởng người có công phạt kẻ có tội , như thế cả Thiên hạ vẫn là 1 khối thống nhất khác nhau chỉ ở sự phân cấp quản lí mà thôi .
Trung hoa hay Trung hạ là từ rút gọn của Trung quốc và hoa hạ , trung chỉ Trung quốc còn Hoa chỉ dân sống ở Trung quốc , từ thực tế Trung hoa là nơi vua ở và ban ra mệnh lệnh cho cả thiên hạ , là nơi hội tụ tinh hoa tài phú ; người tài tụ ở đấy , những thành tựu khoa học kĩ thuật hàng đầu cũng ở đấy , cuộc sống phồn vinh bậc nhất cũng ở đấy , Trung hoa là mẫu mực cho cả Thiên hạ noi theo …, chính từ thực tế này mà dần dần nảy sinh quan niệm sai lạc về đẳng cấp : Hoa hạ cao hơn Di hạ , Hoa qúi Di tiện .
Có những điều phải làm cho rõ :
Xét như trên thì dù chì 1 Thiên hạ nhưng không hề có 1 Trung Hoa xuyên suốt qua các triều đại , mỗi triều đại có 1 Trung hoa khác ; Trung quốc Hoa hạ thời Châu không phải là Trung Hoa thời nhà Thương , người Hoa hạ thời nhà Hạ không phải là người Hoa hạ thời Thương hay Châu .
Do 1 số người ngày nay còn cố bám víu vào khái niệm cũ để nhập nhèm về lịch sử chứ Trung hoa thực sự đã chết từ khi Tần thủy hoàng dẹp bỏ chế độ Trung quốc – chư Hầu chia quốc gia thành quận huyện .

Trung Hoa xưa hòan toàn không phải là Trung Hoa dân quốc hay Trung quốc hiện nay .
Nhà cầm quyền Trung quốc khi tuyên bố sự ra đời nước ‘Trung hoa dân quốc’ đã vận dụng qui tắc kết thành Thiên hạ của Trung quốc – chư Hầu xưa vào thời đại mới với nội hàm hoàn toàn khác : Trung hoa là cả Thiên hạ xưa (trừ Giao chỉ) và Thiên hạ ngày nay là toàn thể thế giới . Xem ra sự bành trướng trong tâm thức họ đã đạt đỉnh …cả Thế giới này bị xem là chư hầu của họ .
Xưa Thiên hạ là đất nước của 1 giống 1 dòng , quốc gia ngoại chủng không được dự vào hàng chư hầu mà chỉ được coi là ‘thuộc quốc’ , còn bí qúa khi thuộc quốc ngoại chủng mạnh qúa … sợ mất lòng thì vỗ về nhỏ nhẹ gọi là nước anh em …thời Tống nước Anh mỗi năm phải ‘tặng’ cả đống vàng bạc châu báu nhung gấm lụa là cho nước Em để được yên thân .
Thêm điểm nữa phải lưu ý về Trung hoa xưa và nay .
Từ khi Mông cổ chiếm Thiên hạ (trừ Đại Việt) thì Trung hoa hiểu theo nghĩa nào cũng không còn nữa , tất cả là thuộc địa của đại Hãn quốc với 2 triều là Nguyên Mông và Mãn Thanh và người của Thên hạ xưa còn sống sót chỉ là đám nô lệ vong quốc thất tộc không hơn không kém , thời nhà Nguyễn người Việt gọi họ là Thanh nhân hoàn toàn chính đáng , trên đất ấy làm gì còn Trung với Hoa mà vỗ ngực xưng tên .
Tôn tung Sơn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 1911, trước nêu khẩu hiệu …đánh đuổi giặc Thát – phục hưng Trung hoa …tức về lí mà xét trước phải quét sạch giặc Mãn thanh khỏi bờ cõi rồi sau đó phục hưng Trung hoa nhưng sự thực năm 1911 có quét được ai đâu , hoàng đế Mãn Thanh Phổ Nghi thóai vị (vẫn lãnh lương của cách mạng họp triều đình bàn chuyện nhà …bếp) mà thay bằng đại tổng thống Mãn thanh Viên thế Khải …có thay có đổi gì đâu ngoài vài từ nơi cửa miệng ?. Tới tận bây giờ tiếng ‘phổ thông’ mà toàn dân phải học phải dùng vẫn là thứ ngôn ngữ của ‘Mãn đại nhân’,Chính danh mà nói thời kì này không thể gọi là nước ‘Trung hoa dân quốc’ mà phải gọi là ‘Cộng hoà đế quốc Mãn Thanh’ .
Sang thời ông Mao Trạch Đông nắm quyền nếu muốn giữ ‘ước nguyện’ là trung tâm của Thiên hạ nay hiểu là thế giới và vận dụng đúng qui tắc hình thành Thiên hạ cổ xưa được truyền từ Tam đại mà giờ họ được phép hưởng 1 phần thừa kế thì sát hợp nhất là dùng danh xưng ‘Hợp chủng quốc Trung hoa’với điều kiện từ Hoa theo đúng nghĩa nguyên thủy chỉ người sống ở Trung quốc không phải là tên của 1 tộc người , chuyện rất lạ …nói sao đây ;
5 tộc người : Hán Mãn Hồi Mông Tạng kết thành Trung hoa cái rốn tưởng tượng của vũ trụ ngày nay toàn là giặc đã xâm lăng chiếm đóng và thống trị
đất nước của con cháu Tam hoàng Ngũ đế …Hoa tộc bốc hơi khỏi trái đất rồi sao ? (Sử thuyết Hùng Việt cho rằng Hán là tên gọi chung của Mãn – Mông – Liêu – Kim dứt khoát không phải là Hoa) .
2 từ Trung Hoa do những rối rắm qúa khứ để lại cộng với ý đồ bóp méo lịch sử , tráo đổi văn minh của đám giặc xâm lăng cướp nước đã trở thành ̀ 2 từ rất khó dùng chính xác ở từng lúc từng nơi , trong từng trường hợp cụ thể .