Gửi bạn học


Cho tôi về lại ngày xưa ấy
Mây trời dệt áo trắng tinh khôi
Cùng bạn cùng thầy vào lớp học
Bảng xanh phắn trắng ước mơ đầy
Không phiền chẳng muộn trong như ngọc
Bằng hữu nồng nàn thật vô tư
Khoảng trời hồng nay là qúa khứ
Mày tao hai tiếng hóa thiêng liêng