Đạo Giáo và lịch sử Thiên hạ .


Sau khi ‘Lục lâm thảo khấu’ tức đám trộm cướp hèn hạ nổi loạn chiếm kinh đô Trường An của triều Tân rồi tôn chủ tướng là Lưu Huyền làm đại hãn (vua rợ) lập ra triều đại đầu tiên của Hán quốc gọi là triều Hán Canh thủy đế .Giáo chúng đạo Giáo trong Thiên hạ đã lập ra đội quân gọi là Xích Mi do Phàn Sùng lãnh đạo tôn cháu Lưu Bang là Lưu bồn Tử làm vua tấn công đánh bại Hán quân chiếm lại kinh đô Trường An .
Mất Trường An Lục lâm thảo khấu tôn đầu lãnh khác là Lưu Tú lên ngôi đại hãn
lập ra triều Hán Quang vũ đế ở Hà Bắc , vì Hà Bắc ở về phía Đông của Trường An nên gọi là triều Đông Hán tức triều phía Đông của Hán quốc .
Xưa nay giới sử học Trung quốc cố ý làm cho lịch sử của họ trở nên tù mù rối rắm để bẻ cong đánh tráo lịch sử Hán quốc vớì lịch sử Thiên hạ .
Vương Mãng khi lên làm vua đã sai lầm nghiêm trọng trong chính sách cả đối nội lẫn đối ngoại ,
Đối nội bằng mọi gíá tạo lập ngay 1 xã hội công bằng tốt đẹp bằng những mệnh lệnh chủ quan duy ý chí ; kết qủa là xã hội trở nên rối loạn kiệt quệ , dân tình thống khổ tiếng oán than đầy trời , dân coi vua và triều ̣đình như ̣đạo tặc .
Về đối ngoại thời ông Lưu Bang sau trận bị 300.000 kị binh Hung nô vây khốn súyt mất mạng ở Sơn Tây đã tỉnh ngộ ảp dụng chính sách hoà thân kết nghĩa ,phong vương cho các chúa Hung nô và hàng năm biếu cho họ không biết bao nhiêu là quà cáp để được yên thân . Vương Mãng đã phân biệt người Thiên hạ và rợ phía Bắc , hạ bậc tất cả các vương Hung nô xuống tước Hầu và cực đoan hơn nữa …cấm người họ Lưu làm quan …, sách vở chép như thế để che lấp sự thực Vương Mãng phân biệt hẳn cấm người gốc rợ Liêu – Lưu ngoại tộc phía Bắc không được dự vào việc cai quản Thiên hạ . Cảm thấy dân tộc bị áp bức người Liêu sống lẫn lộn với người Thiên hạ ở lưu vực Hoàng hà đã kéo nhau tụ tập nơi núi rừng làm cướp cạn sau tụ tập ngày càng đông cuối cùng thành ra đám nổi loạn sử gọi là ‘Lục lâm thảo khấu’ .
Trộm cướp đắc thời thắng trận dễ dàng , họ tôn đầu lãnh làm đại Hãn lập ra nước Hán , từ đó đám cướp cạn Lục lâm thảo khấu trở thành Hán quân .
Quan quân nhà Tân suy kiệt mất hết ý chí không thể chống đỡ với loạn quân để mất kinh đô và hoàng đế bí giết , trước nguy cơ quê hương đất nước bị ngoại nhân dày xéo giáo chúng đạo giáo đã lập ra đội quân Xích Mi anh dũng tiến công đánh tan Hán quân của Hán Canh thủy chiếm lại kinh đô Trường An .
Ở Hà Bắc tướng cướp Lục lâm thảo khấu khác đang cai quản vùng Sơn Tây Hà Bắc nối tiếp xưng đế lập ra triều phía Đông của Hán quốc tức Đông Hán . Lưu Tú lên ngôi vua sử gọi là Hán Quang vũ đế .
Quân Đông Hán trước chiếm thành Lạc dương đặt làm kinh đô sau tiến quân về phía tây đánh bại Xích Mi giết thủ lãnh Phàn sùng và vua Lưu Bồn tử .
Trong diễn biến lịch sử thời đầu công nguyên này người ta đả cố ý làm mờ đi tính chất đấu tranh dân tộc sinh tồn giữa người Thiên hạ và Liêu tộc .mập mờ sửa Liêu tộc thành người họ Lưu , việc ngoại tộc nổi loạn đánh chiếm kinh đô của dân Thiên hạ lập nên nước của rợ thì biên cải thành quần chúng đói khổ nổi dậy đánh đổ hôn quân lập triều đình mới thay thế cứ y như là chuyện đổi thay nội bộ vậy .
Chính yếu tố đạo Giáo là đạo riêng của người Thiên hạ và việc tìm và tôn con cháu ông Lưu Bang làm vua đã chỉ ra bản chất cuộc chiến giữa quân Xích Mi và Hán quân là cuộc chiến chống ngoại bang xâm lược .

Sơ đồ Thiên hạ lúc Lưu Tú xưng vương lập triều Đông nước Hán cho thấy lãnh thổ Hán quốc chỉ giới hạn ở lưu vực Hoàng hà cỡ Thiểm tây Sơn Tây Hà Bắc ngày nay tức địa bàn cư trú của rợ Hồ , phần còn lại từ Hoàng hà đổ xuống phía Nam đều là đất của Thiên hạ do người Thiên hạ cai quản ., tận cùng là đất Lĩnh Nam do thứ sử Giao châu Đặng Nhượng đứng đầu .
Thêm 1 lần ghi nhận …
Cuối thời Đông Hán Trương đạo Lăng ch́nh xác là Trương đạo lang nghĩa là Trương giáo chủ , lang là từ Việt đồng nghĩa với chủ chúa lập ra 1 chi phái mới của đạo Giáo .Lão Tử từ chỗ là Thủy Tổ của “Lão (Đạo) giáo” một cách danh chính ngôn thuận bị Trương Đạo Lăng biến thành “Đại Tôn” (giáo chủ) của một tôn giáo thế gian và tôn xưng Ngài thành Lão Quân hay Thái Thượng Lão Quân. tư tưởng và chủ trương của giáo phái đã phổ biến mạnh mẽ trong cả Thiên hạ .
Thiên hạ dưới ách thống trị của giặc Hán ,nhân dân bị bóc lột nặng nề vì sưu cao thuế nặng giáo chúng đạo Giáo đã vùng dậy đánh đuổi ngoại xâm theo sự kêu gọi của anh em Trương giáo chủ . Sử sách gọi là cuộc nổi dậy khăn vàng .
Tuy lúc đầu thất bại nặng nề , giáo chúng tử trận và tuẫn tiết trong khắp Thiên hạ lên đến cả triệu người nhưng kể từ đấy vua quan người Hán không lúc nào được yên thân , hết cuộc khởi nghĩa này đến cuộc khởi nghĩa khác , chỗ này yên thì chỗ khác nổi dậy sau cùng ở Hoa Nam khởi nghĩa đã thành công quyét sạch giặc thù , 2 nước Đông Ngô và Tây Thục của dòng giống Tam hoàng Ngũ đế ra đời.
Lịch sử ghi nhận từ những năm đầu công nguyên đạo Giáo đã gắn liền với vận mệnh Thiên hạ .nguyên nhân sâu sa nằm ở đâu .
Đạo giáo ,Đạo nghĩa là con đường , giáo là sự dạy dỗ còn gọi là Lão giáo, Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, hay Đạo gia, Tiên Giáo . là tôn giáo chính thống riêng của Thiên hạ (trước nay vẫn quen gọi sai là Trung hoa).
Lão tử quản thủ thư viện của triều đình nhà Châu đã viết ra ‘Đạo đức kinh’ được coi là vị đạo Tổ đã sáng lập Đạo Giáo .
Ông họ Lý tên Nhĩ, tự là Bá Dương, hiệu Lão Đam, sống ở thế kỉ thứ VI trước công nguyên là người Lộc Ấp (鹿邑) nước Sở. , Lão Tử có rất nhiều tên gọi như “Đạo Đức Thiên Tôn”, “Thái Thượng Lão Lý Quân”, “Thái Thượng Đạo Tổ”, “Vô Cực Lão Tổ”, “Tam Thanh Đạo Tổ”, “Lão Quân Gia”, “Vô Cực Chí Tôn”, “Vô Cực Thánh Tổ…
Học thuyết về “Đạo” của Lão Tử được các triết gia sau thời Xuân Thu Chiến Quốc vận dụng và truyền bá mạnh mẽ. sau tư tưởng học thuyết của Lão Tử pha trộn với những tín điều, nghi thức đồng cốt buà chú của dân gian hoà thành một tôn giáo mới gọi là “Đạo giáo”.
Đạo Giáo hay Lão giáo là tôn giáo đặc hữu của Thiên hạ vì thế giáo chúng đương nhiên là người Thiên hạ , tất cả đều là con dân nhà Châu trước .qua bao nhiêu năm khổ sở dưới bàn tay lang sói tức bạo chúa Tần thủy hoàng lại phải chịu cảnh loạn li thời Hán Sở tranh hùng mãi đến thời Lí bôn lên làm vua Thiên hạ mới được hưởng cảnh thái bình thịnh trị , Vương Mãng cướp ngôi triều Tân bày ra cải cách triệt để khiến thiên hạ lại thêm lần khốn đốn …sau cùng kinh đô rơi vào tay Hán quân tức đám Lục lâm thảo khấu trước .
Thông thường ra khi quân Lục lâm nổi lên đánh đổ hôn quân Vương Mãng cứu dân khỏi cảnh lầm than thì người Thiên hạ phải mừng rỡ hoan hô hết mức coi họ là anh hùng mới đúng chứ sao giáo chúng đạo Giáo lại lặp tức tìm con cháu Lưu Bang tôn làm vua để có chính nghĩa tiến đánh quân Hán chiếm lại kinh đô Trường An ?. Sự việc chỉ có thể hiểu khi Hán quân và Hán đế không phải là người Thiên hạ , nói khác đi đấy là giặc ngoại xâm đối chọi với dân chúng triều Lưu Bang ..
Thực ra ông tổ của đạo Giáo là Lão tử không phải là người Lộc ấp nước Sở như sách vở Trung quốc viết .
Nền sử địa Trung quốc cỏ 2 điểm đen do từ cận âm của danh xưng đã bị đám cạo sử gia triệt để lợi dụng bẻ cong lịch sử Trung hoa .

 • Nhà ‘Châu’ và nước ‘Triệu’.Châu biến âm của chiêu là hướng mặt trời lặn ,âm chiêu và triệu qúa gần để tráo đổi …Doanh tử Sở bố Tần thủy hoàng lấy công chúa nhà Châu ở rể tại kinh đô nhà Châu bị đổi… thành làm con tin ở nước Triệu như thế xét lí lịch thì Triệu Chính không dây mơ rễ má gì với vua nhà Châu .
 • Nước Sở và đất Lạc , sở là biến âm của sủy – thủy nghĩa là nước , lạc là biến âm của lác – nác cũng là nước , do vì cùng là ‘ nước’ nên ‘Trọng Sở’ tức Doanh tử Sở (trọng nghĩa là con trai thứ 2) đã dễ dàng biến thành ‘Trọng Thủy’ chồng Mị châu . việc vua Tần họ Triệu thoán ngôi nhà Châu bỗng chốc biến thành đoạn sử …Triệu Đà nước Nam Việt đánh An dương vương …
  Theo cách nhìn như thế Sử thuyết Hùng Việt cho Lão tử là người Giao chỉ , quê hương Lão tử thực ra là đất Lạc không phải nước Sở , Lộc ấp chính xác ra là Lạc ấp tức đại ấp Lạc nghĩa là thủ phủ đất Lạc theo ngôn ngữ ngày nay , lục – số 6 , lộc – con nai và lạc – nác – nước chỉ là những biến âm cùng là Dịch tượng chỉ phương Nam xưa (nay đã lộn ngược).
  Xác định Lão Tử là người Đông đô Hà nội ngày nay có thể là chỉ dẫn sáng giá cho việc nhà Đường nhận Lão tử là tổ dòng họ . Tư liệu chép … khởi thủy Thiên hạ có đất đào đất Đường hay châu Đào châu Đường , sử thuyết Hùng Việt cho đất Đào tức đất màu Đỏ – lửa là tên gọi phần đất ở về hướng Xích đạo và Đường hay Thường chỉ vùng đất ở hướng ngược lại , trên thực địa châu Đào là đồng bẳng Thanh Nghệ Tĩnh và đất hay châu Đường – Thường là Bắc bộ ngày nay .
  Lịch sử và lịch sử văn minh Thiên hạ có sự xuyên suốt nhiều ngàn năm …
  Hơn 4000 năm trước Đ̣ế Đường Nghiêu tước Đường vương có tư liệu chép là Đường hầu tức người đứng đầu đất Đường này .
  Hơn 1500 năm cách ngày nay Lí Uyên vua kiến lập ̉ triềù Đường trước mang tước hiệu Đường quốc công tức quốc công cũng của nước Đường – Bắc Việt này . việc các vua nhà Đường họ Lí nhận Lí Nhĩ Lão tử người sinh trưởng ở Lạc ấp làm tổ dòng họ xem ra hoàn toàn có lí .