Xem lại chương Triệu Đà và nước Nam Việt .


 

Triệu Vũ đế   húy Triệu Đà , tự Bá Uy  hiệu là Nam Hải lão phu sinh năm  257 TCN mất 137 TCN . Triệu Đà  là người Hán , quê ở huyện Chân Định, quận Hằng Sơn , đời nhà Tần ngày nay là huyện Chính Định , tỉnh Hà Bắc Trung Quốc.
Năm 214 TCN, Nhâm Ngao thay thế Đồ Thư cùng Triệu Đà làm phó tướng đem quân đámh Lĩnh Nam , chiếm được   Âu Việt và phần lớn vùng Lĩnh Nam sáp nhập vào đất Tần. lập ra các quận Nam Hải, Quế Lâm, và Tượng quận. Nhâm Ngao được bổ nhiệm làm Quận úy Nam Hải. Triệu Đà  được bổ nhiệm làm Huyện lệnh Long Xuyên.
Hình lấy từ internet
Sau khi tới thủ phủ Long Xuyên nhậm chức, Triệu Đà áp dụng chính sách “hoà tập Bách Việt” đồng thời xin Tần Thủy Hoàng di dân 50 vạn người từ Trung Nguyên đến vùng này, tăng cường chính sách “Hoa Việt dung hợp” (hòa lẫn người Hoa Hạ và người Lĩnh Nam).
Năm 208 TCN, Quận úy Nam Hải là Nhâm Ngao bị bệnh nặng, khi hấp hối mới gọi Triệu Đà đến, dặn phải giữ lấy miền Lĩnh Nam mà cát cứ. Vâng lời ông, Triệu Đà gửi lệnh đến quan quân các cửa ngõ Lĩnh Nam, canh giữ phòng chống quân Trung Nguyên xâm phạm, và nhân dịp đó, giết hết những người còn phò nhà Tần ở Lĩnh Nam, cất đặt lại những người thân tín của mình.
Truyền thuyết Việt chép :
Trước đó quan lệnh huyện Long xuyên Triệu Đà đã tiến công nước Âu Lạc , đóng quân ở núi Tiên Du (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay) giao chiến với An Dương Vương  bị thất bại và bỏ chạy. Sau này …Quyết chiếm Âu Lạc  Triệu Đà lập mưu cho con trai là Trọng Thủy  lấy con gái An Dương vương là Mị châu  Sau khi kết thông gia, cả hai lập ranh giới : từ sông Bình Giang (nay là sông Đuống ) trở lên phía Bắc thuộc quyền cai trị của Triệu Đà, trở về phía Nam thuộc quyền cai trị của An Dương vương.
An Dương vương ỷ vào nỏ thần nên lơ là không phòng bị nào ngờ
Trọng Thủy lừa vợ là Mị châu đánh tráo nỏ thần  đem về cho cha ,
Năm 208 TCN, Triệu Đà bất ngờ tiến công  Âu Lạc ,  An Dương Vương, vác nỏ ‘dỏm’ ra bắn…  chẳng chết ai cả ….kết qủa … Triệu Đà chiếm và sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập ra nước Nam Việt.
Năm 207 TCN, Triệu Đà cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng quận; tự xưng “Nam Việt Vũ Vương”.
Sau Vũ vương thần phục nhà Hiếu .
Sử ký Tư Mã Thiên, Quyển 113, phần Nam Việt liệt truyện,
Đến năm thứ nhất Hiếu Văn đế (179 TCN), vừa an định thiên hạ xong, vua gọi Giả vào triều cho chức Thái trung đại phu để làm sứ giả. Lục Giả mang thư của Hiếu Văn đế gửi Triệu Đà đến Nam Việt , thư có đọan ….Trẫm muốn phân định đất phong xen kẽ để chế ngự lẫn nhau , đem việc ra hỏi, bọn quan lại đều nói: “Cao Hoàng Đế sở dĩ lấy Trường Sa làm địa giới, vì ̣(quá chỗ đó xuống phía Nam xưa) là đất của vương, không nên tự tiện thay đổi”. … vậy cõi đất từ Ngũ Lĩnh về nam, vương cứ việc cai trị lấy. Tuy vậy, vương xưng là đế, hai đế cùng lập mà không có xe sứ thông hiếu, thế là tranh nhau. Tranh mà không biết nhường thì người nhân không làm. Trẫm nguyện cùng vương gác bỏ hiềm trước, từ nay  thông hiếu như xưa…
Xem thư …Việt vương hoảng sợ, viết thư tạ tội rằng: “Thần là Đà, đại trưởng lão xứ Man Di, ….. Vả lại phương nam này ẩm thấp, giữa chốn Man Di, phía đông là Mân Việt chỉ có ngàn dân vẫn xưng vương, phía tây Âu Lạc là nước trần truồng cũng xưng vương. Lão thần lấy bậy đế hiệu cho vui …
Theo giới sử học Việt Nam thì từ đấy đối với nhà Hán Triệu Đà chơi trò ngoại giao . ‘trong đế – ngoài vương’đầý sáng tạo…tức với thần dân vẫn xưng đế cho vui …còn khi gửi công văn đối ngoại thì chỉ xưng là …vương để đại ca hài lòng…
Vậy xin cải hiệu từ đây, và xin có cống-phẩm phụng-hiến Hoàng-đế bệ-hạ.”
T ừ khi Triệu Vũ-Vương chịu bỏ đế-hiệu, Nam Bắc lại giao thông  hòa hiếu không có điều gì nữa.
Năm giáp-thìn (137 trước Tây-lịch), Triệu Vũ-Vương mất.  Sử chép rằng ngài thọ được 121 tuổi và làm vua được hơn 70 năm.
Có thể nói nhân vật Úy Đà hay Triệu Đà là 1 bí ẫn lịch sử và chương Triệu Đà lập nước Nam Việt  là những dòng sử tiền hậu bất nhất lộn xộn bậc nhất trong lịch sử Trung hoa và Việt Nam  .
Triệu Đà sinh năm nào ? đa số tư liệu chép  năm 257 TCN , nếu đúng như thế liệu có thể có chuyện Triệu đà thọ 121 tuổi  ? .
Cũng theo tư liệu chính thống xưa nay thì quê hương dòng giống Triệu Đà ở Hà Bắc Trung quốc ngày nay như thế Triệu Đà là người nước Yên . Sách vở Tàu chép rõ Hiếu Văn đế nhà Tây Hán cho sửa sang mộ phần cha mẹ Triệu Đà nay còn bia đá đánh dấu và vời anh em Triệu đà đến cho làm quan …chửng tỏ gia đình Triệu Đà trước sau vẫn sinh trú ở Hà Bắc  thuộc nước Yên xưa . Triệu Đà đi lính trước năm 20 tuổi tức trước năm 237 TCN như thế Triệu Đà chỉ có thể là lính nước Yên  vì ở thời điểm này Tần và Yên là 2 khoàng trời cách biệt (xem bản đồ) , mải năm 222 TCN Tần mới diệt quốc và chiếm đất Yên .Đọc sử thời Chiến quốc ta biết với tính khí dã man  của người Tần , Triệu Đà là bại binh  cái đầu còn trên cái cổ là may lắm rồi làm gì có chuyện … sau được Tần trọng dụng  phong làm phó tướng chỉ huy quân đánh lĩnh Nam ….
Khảo hướng khác  dựa trên Hán thư của Ban Cố cho biết ông tham gia nam chinh từ năm 20 tuổi  và đó là thời điểm 13 năm trước khi Lưu Bang thành lập nhà Hán (202 TCN), tức là Triệu Đà sinh năm 235 TCN , tính ra năm 215 TCN mới tròn 20 tuổi đã được nhà Tần phong làm phó tướng cùng với Nhâm Ngao chỉ huy đội quân Nam chính triệu lính , năm 214 TCN tức lúc 21 tuổi được Tần Thủy Hoàng phong huyện lệnh Long Xuyên ; thực đúng là siêu thần đồng chỉ Tàu mới có …. Theo giả thuyết này, Triệu Đà ‘chỉ’ thọ có 99 tuổi không phải  121 tuổi như cách tính trước .
Tư liệu chép Triệu đà không phải là huyện lệnh tầm thường , 1 huyện lệnh con con mà có thể  đẻ ra được  chính sách “hoà tập Bách Việt” đồng thời vượt cấp xin thẳng Tần Thủy Hoàng di dân 50 vạn tức 500.000 người từ Trung Nguyên đến vùng này … đọc đến đây cảm nhận Triệu đà không là bố thì chí ịt cũng là anh 2 Tần Thủy hoàng thì mới được như thế .
Theo Tiền Hán thư (quyển 65), Địa lý chí của Ban Cố thì số dân giai đoạn cuối của nước Nam Việt thì cả quận Nam Hải không phải riêng huyện Long xuyên cũng chỉ có 19.613 hộ, 94.253 người , nửa triệu người Trung Nguyên di cư chui đi đâu mất rồi ? .
Thực nực cười với thông tin  :
Trước đó quan lệnh huyện Long xuyên Triệu Đà đã tiến công nước Âu Lạc , đóng quân ở núi Tiên Du (thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay) giao chiến với An Dương Vương  bị thất bại và bỏ chạy. Sau này …
Hình lấy từ internet
Nhìn sơ đồ thì thấy ngay làm sao quan lệnh Long xuyên ở đàng Đông có thể kéo quân của ‘huyện đội’ đến Giao chỉ  đánh nhau với An Dương vương ở cực Tây bản đồ ?.
Thông tin còn kinh khủng hơn nữa …Sau khi kết thông gia, cả hai lập ranh giới : từ sông Bình Giang (nay là sông Đuống ) trở lên phía Bắc thuộc quyền cai trị của Triệu Đà, trở về phía Nam thuộc quyền cai trị của An Dương vương.
Đọc tới đây thú thực chẳng biết Triệu Đà là cái ông nào và Long xuyên là cấp gì nữa
hay tư liệu nói đến 1 Triệu Đà nào khác  chứ không thể nào 1 huyện và ông huyện lệnh lại có thể thực hiện những việc chép trong sách sử  .
Tư liệu lịch sử về Triệu Đà có vấn đề ngay những dòng đầu tiên ;
Năm sinh tháng đẻ không thể tính ra , quê hương bản quán không hợp lí  , nay xét hành trạng cũng cực kì mù mờ …
Triệu Đà thân làm phó tượ́ng chỉ huy quân đánh chiếm cả vùng lĩnh Nam cho Tần vậy mà khi hoàn tất việc chinh phục lại chỉ được bổ làm 1 huyện lệnh con con là điều hoàn toàn vô lí .
Tư liệu Tàu chép : Năm 208 TCN, Quận úy Nam Hải là Nhâm Ngao bị bệnh nặng, khi hấp hối mới gọi Triệu Đà đến, dặn phải giữ lấy miền Lĩnh Nam mà cát cứ. Vâng lời ông, Triệu Đà gửi lệnh đến quan quân các cửa ngõ Lĩnh Nam, canh giữ phòng chống quân Trung Nguyên xâm phạm….
Năm 208 TCN, Triệu Đà  tiến công  Âu Lạc ,  An Dương Vương, vác nỏ ‘dỏm’ ra bắn…  chẳng chết ai cả ….kết qủa … Triệu Đà chiếm và sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập ra nước Nam Việt.
Năm 207 TCN, Triệu Đà cất quân đánh chiếm quận Quế Lâm, Tượng quận; tự xưng “Nam Việt Vũ Vương”.
Nhưng Sử kí Tư mã Thiên chép rằng Triệu Đà dùng tài ngoại giao và đút lót mua chuộc các thủ lĩnh người Mâm Việt và  Tây Âu Lạc  mà thu phục các vùng này vào thời điểm “sau khi Lã hậu chết” (năm 180 TCN), đâu có lừa gạt tráo đổi đańh đấm gì ở năm 208 TCN đâu . tính ra 2 nguồn tư liệu cách nhau đện 30 năm …hỏi biết tin ai bây giờ ?.
Phía Đông Mân Việt hơn ngàn  người , phía Tây Âu Lạc còn cởi truồng cũng xưng vương vậy mình trộm xưng đế cho vui …
Thực là bỡn cợt và xỏ lá chắc chắn là sản phẩm của đ̣ám viết sử mướn người Hán không thể có trong văn thư ngoại giao của  vua chúa thực . .
Đối chiếu thông tin tư liệu lịch sử Tàu và truyền thuyết Việt không khỏi té ngửa …
Sách “Lĩnh Nam Chích Quái” viết :
Đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mấy ngàn rậm. Có chim hạc bay đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc.
Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay đổi hình dạng, rất dũng mãnh, có thể giết người hại vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu, yêu hơi chịu nhún nhưng vẫn nay đây mai đó, biến hóa khôn lường, thường ăn thịt người. Dân phải lập đền thờ, hàng năm tới ngày 30 tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Dân thường gọi yêu là thần Xương Cuồng.
Vua Hùng Vương sai dân man Bà Lô (nay là phủ Diễn Châu) hàng năm bắt giống người lão tử sống ở khe núi tới tiến, không thể thay đổi được lệ ấy. Kíp tới khi Tần Thủy Hoàng bổ Nhâm Hiêu làm quan lệnh ở Long Xuyên, muốn bỏ tệ ấy đi. Thần Xương Cuồng tức giận vật chết Hiêu, vì thế về sau lại phải phụng thờ cẩn thận.
Phạm Đình Hổ từng viết về thần Hổ trong tác phẩm Vũ trung tuỳ bút:
“Làng Ngọc Cục ở huyện ta, khi xưa truyền rằng vẫn thờ yêu hổ phải bắt người làm việc hy sinh để cúng (…) Đó cũng như cái tục Nhâm Ngao tế thần Xương Cuồng vậy. Từ năm Canh Thân 1800 trở về sau thói ấy mới bỏ.”
Quan lệnh cai quản huyện Long Xuyên là Nhâm Ngao không phải Triệu đà và điều thứ 2 rất quan trọng là Long xuyên nhà Tần chính là đất Giao chỉ trước kia không phải là Quảng Đông .
Theo truyền thuyết  Nhâm Ngao là huyện lệnh Long Xuyên bị thần Xương cuồng vật chết trên đất Phong châu rồi thì làm gỉ có ai là Triệu Đà hay Úy Đà nữa ? ,và như thế thì cũng chẳng hề có chuyện Nhâm Ngao bàn với Triệu đả cát cứ lĩnh Nam li khai với nhà Tần lập nước riêng .
Thông tin quan trọng nhất đề kết thúc chuyện Nhâm Ngao – Triệu Đà là ̀ :
Sử ký , Phần Tần thủy hoàng bản Kỷ chép :
Ngay năm 221 TCN  khi Thủy hoàng lên ngôi thì ……Đất đai chạy dài phía đông đến biển và đất Triều Tiên,phía tây đến Lâm Thao,Khương Trung,phía nam đến miền cửa nhà quay mặt quay mặt về hướng bắc,phía bắc …
Nhà quay mặt quay mặt về hướng bắc Ý nói đến miền phía Nam mặt trời  phải mở cửa về phía bắc mới có ánh nắng, Nhiều nhà nghiên cứu cho Bắc hộ là miền Quảng Nam – Việt nam ngày nay .
Sử kí Tư mã Thiên chép rõ … trước năm 221 TCN là năm Tần Thủy hoàng đăng quang đất Giao chỉ đã nằm trong lãnh thổ Thiên hạ nhà Tần thì làm gì còn đất nước nào của An dương vương cho Triệu Đà đánh chiếm năm  207 TCN ?.
Không có Nhâm Ngao quan úy Nam Hải và Triệu Đà huyện lệnh Long Xuyên vậy có nước Nam Việt ?.
Sử thuyết Hùng Việt cho là không có quốc gia  nhưng có triều đình Nam Việt đặt ở Phiên Ngô hay Phiên Ngung do 1 Triệu Đà khác cầm đầu chia đôi Thiên hạ với triều đình nhà Hiếu đặt ở Trường An .
Chút sự thật sót lại trong đoạn thư của Hiếu Văn đế gửi Triệu Đà đã nói lên sự việc này : …vậy cõi đất từ Ngũ Lĩnh về nam, vương (hay nhà vua) cứ việc cai trị lấy. Tuy vậy, vương xưng là đế, hai đế cùng lập mà không có xe sứ thông hiếu, thế là tranh nhau. Tranh mà không biết nhường thì người nhân không làm. Trẫm nguyện cùng vương gác bỏ hiềm trước,…
Đúng thực triều đình Nam Việt ở Phiên Ngô chỉ ra đời sau khi Lã hậu chết 180 TCN  , Triều đình do ông Lí Bôn – Lưu Bang kiến lập chia thành 2 phe , phe công thần do tể tướng Trần Bình cầm đầu và phe nhà họ Lữ của con cháu Lữ hậu . Phe Công thần bất ngờ ra tay  giết chết  Đại tướng Lữ Sản tư lệnh cánh quân miền Nam chiếm giữ kinh đô Trường An tôn Lí Hằng lên ngôi hiệu là Hiếu Văn đế . Phe nhà họ Lữ tức Lữ Gia thất bái ở kính đô Trường An tôn Triệu Mạt làm vua lập triều đình Nam Việt ở Phiên Ngung Quảng châu . Triệu Mạt là kí âm của từ Chúa Một tiếng Việt tức chúa thứ nhất , theo 1 số nhà nghiên cứu thì Triệu Mạt chúa một tên thực là Nguyễn Thân hay Nguyễn Cẩn cũng là Lí Thân hay Lí Cẩn vỉ nhà Trẩ̀n đổi họ Lí Việt nam ra họ Nguyễn  .
Sử thuyết Hùng Việt cho triều đình Nam Việt được lịch sử công nhận kế thừa chính thức ngôi vua của Lí Bôn  , và Lị Bôn – Lưu Bang được gọi là Triệu Vũ , vũ là vua kiến lập triều đại trong khi ở triều Hiếu ông chỉ được gọi là Hiếu Cao . Lí – Lưu Triệt  người có công thống nhất Bắc – Nam mới đ̣ược sách sử gọi là Hiế̉u Vũ đế tức công nhận là người lập ra triều Hiếu .
Về Giai đoạn lịch sử hết sức đặc biệt và quan trọng này mời các bạn tìm đọc trong web- Blog Dòng Hùng Việt .