tích tại đại quốc Trung Hoa (tựa do trang chủ đặt)


Hồng Bàng kỷ.

đăng lại từ https://www.facebook.com/hungvietsuquan/?fref=ts
Tích tại Đại quốc Trung Hoa…
Tổ mộ lăng trấn thiên hoa tại Côn Lôn sơn…

Không có mô tả ảnh.

Bách Việt 18 viết :
Trang đầu của ngọc phả ở Vân Luông, cuốn Ngọc phả Hùng Vương cổ nhất hiện nay.
NAM VIỆT HÙNG VƯƠNG NGỌC PHẢ VĨNH TRUYỀN MIÊU DUỆ TÔN ĐIỆT ỨC VẠN NIÊN HƯƠNG HỎA TỰ ĐIỂN TRUY SÙNG
Hồng Bàng Kỷ
Tích tại đại quốc Trung Hoa đô Thiên Thọ Bắc thành tổ mộ lăng trấn thiên hoa tại Côn Lôn sơn dĩ Ngũ Hồ Đại Hải Nam sơn minh đường triều hội dã…
Ngay dòng đầu đã cho biết nước ta là ĐẠI QUỐC TRUNG HOA (TRUNG QUỐC).
Còn lăng mộ tổ Hùng Vương thì nằm ở dãy Côn Lôn. Vậy Côn Lôn chính là dãy Hoàng Liên Sơn ngày nay.

Ý của Văn Nhân :
Theo tôi tên gọi dãy Côn lôn nghĩa là dãy núi cao tít tầng mây , và  Liên sơn là dãy núi , hoàng là sắc trung tâm của Ngũ sắc , Hoàng liên sơn nghĩa là dãy núi ở chính giữa Thiên hạ tương tự như Giap chỉ hay ‘chỗ Giữa’ là vùng đất trung tâm Thiên hạ