Lo cho Thiên hạ


Đại Hồ đại Hán đang đại dịch
Cách sông cách núi chẳng cách ly
Viêm đế Viêm bang không viêm phổi
Cô lập cô đơn chống…’cô vi’