Chiều thu Bắc Mĩ.


Thu đến rồi sao cây đỏ lá ?
Lất phất mưa bay rủ tuyết về
Hoa phủ kín đất đường rực rỡ
Sương tuyết ngày mai trắng một trời
Đời người bỗng chốc sang trang mới
Không còn gió mát chẳng trăng thanh
Xế chiều băng giá đầu thêm bạc
Chán chường̀ lạc bước mộng viễn phương .